Microîntreprinderile din România pot depune proiecte pentru finanțare europeană începând cu luna iulie 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi al cărui ghid specific va fi publicat pe 6 mai a.c. (www.inforegio.ro), perioada efectivă de depunere a proiectelor fiind 8 iulie – 8 noiembrie 2019.

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.

 

 

 

 

Noutățile noului program de finanțare:

  • regiunile de dezvoltare vizate de către noul apel financiar: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru;
  • termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
  • condiții de eligibilitate: introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017 cu privire la păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;
  • eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;

 

  • actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS;
  • modalitatea de semnare a cererii de finanțare în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident;
  • completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
  • actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 

Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Află mai multe informații pe https://www.fonduri-structurale.ro/

Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.

© Intelidev 2018